Odwołanie dyspensy od obowiązku uczestnictwa w Mszy św. w niedziele i święta nakazane

Kielce, dnia 29 maja 2020 r.

Nr OA – 69/20

DEKRET

W związku z tym, że władze państwowe zniosły limity osób mogących być zgromadzonych w świątyniach podczas sprawowania liturgii, mając na uwadze udzieloną przeze mnie dyspensę od zachowania I Przykazania Kościelnego dnia 13 marca 2020 r., a potem przedłużoną do odwołania w dniu 23 marca 2020 r., kierując się dobrem duchowy wiernych, niniejszym 

Odwołuję z dniem 1 czerwca 2020 r.
udzieloną przeze mnie dyspensę
od obowiązku udziału we Mszy Świętej
w niedzielę i święta nakazane.

Jednocześnie polecam, aby podać wiernym do wiadomości decyzję o odwołaniu dyspensy w niedzielę 31 maja 2020 r., zamieścić na tablicy ogłoszeń przy kościele oraz na stronach internetowych – diecezjalnej i parafialnych.

Wszystkim wiernym z serca błogosławię.

        † Jan Piotrowski 

                     BISKUP KIELECKI 

Ks. Adam Perz

KANCLERZ KURII