Schola - Zespół Dziecięcy

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE NA 28 PAŹDZIERNIKA 2019 - ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!

 

GABRYSIA ADAMCZYK: Tajemnica I Radosna: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
"Anioł rzekł do Maryi: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, «błogosławiona jesteś między niewiastami»" (Łk 1,28). Maryja wypowiedziała swe "tak" dla zbawczego planu Boga. Odtąd Jej jedynym pragnieniem stało się, by cały świat przyjął Jej Syna jako swego Pana i Zbawcę. Afryka jest kontynentem, który cierpi z powodu nieustanych konfliktów. Dziesiątkują go choroby, brak dostępu do wody pitnej, zabobony i nędza. Módlmy się za młode Kościoły w Afryce, by głosząc Chrystusa i prowadząc dzieła charytatywne i edukacyjne przyczyniały się do duchowego i społecznego odrodzenia całego kontynentu.

Tajemnica II Radosna: Nawiedzenie św. Elżbiety
" Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana" (Łk 1, 45). Maryja zaniosła swej krewnej Jezusa. Nie zważając na trudy i niewygody podróży, wybrała się do niej z pomocą. Otrzymana w Nazarecie misja nie zamknęła Jej serca na potrzeby bliźnich. Maryja kochała z całego serca Boga, a w Nim – ludzi. Módlmy się za rdzenne ludy Ameryki Łacińskiej, które borykają się z niesprawiedliwością społeczną, korupcją, przemocą i dyskryminacją ubogich, aby znalazły siłę do ich przezwyciężania w Chrystusie, Synu Bożym, który przyszedł na ziemię, by nas zbawić.

Tajemnica III Radosna: Narodzenie Pana Jezusa
"Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! (…) Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie" (Łk 2,9.12). Jezus narodził się w skrajnym ubóstwie, aby ubodzy mieli do Niego dostęp. Ukrył swe bóstwo. Stał się darem bezinteresownej i wspaniałej miłości Ojca. Módlmy się za Europę, by odnowiła się w wierze i na nowo podjęła dzieło ewangelizacji wszystkich narodów. Niech radość Ewangelii stanie się źródłem zapału misyjnego dla Kościołów w Europie, przywracając im moc wiary i siłę ducha.

Tajemnica IV Radosna: Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej
"Symeon wziął Dziecię w objęcia, błogosławił Boga i mówił: (…) moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela" (Łk 2,28.30-32). Składając w świątyni jerozolimskiej ofiarę ubogich, Maryja z Józefem podziękowali Bogu za narodziny Jezusa. Swą wdzięczność za wypełnienie się Bożych obietnic wyraził również prorok Symeon. Maryja uczy nas dostrzegania z wdzięcznością tego, co daje nam Bóg. Módlmy się za ludy Oceanii, aby i do nich dotarło Światło Ewangelii. Niech ich ziemia, liczne wyspy i nieogarnione wzrokiem terytoria staną się królestwem Chrystusa, oazą pokoju i Bożego błogosławieństwa.

Tajemnica V Radosna: Znalezienie dwunastoletniego Pana Jezusa w świątyni
"Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania" (Łk 2,46). Rodzice Jezus przeżyli dramat zagubienia Go. Szukali Syna z bólem serca i wielką niepewnością. Gdy znaleźli Jezusa w świątyni zrozumieli, że winien być on "w sprawach swego Ojca". W wielu krajach azjatyckich dzieci są wykorzystywane do ciężkiej, niewolniczej i szkodliwej dla zdrowia pracy. Są bite, żyją w nędzy i beznadziei. Często posługują się nimi zorganizowane grupy przestępcze dla swych celów. Módlmy się za dzieci żyjące w Azji, by mogły beztrosko i radośnie przeżywać swe dzieciństwo i jak Chrystus wzrastać w latach i łasce u Boga i ludzi.

 

W ciągu przeszło 25 lat istnienia naszej parafii istotną rolę w religijnej, a szczególnie liturgicznej formacji dzieci i młodzieży odgrywał zespół posługujący muzycznie w czasie niedzielnych Mszy św. o godzinie 10.00. Ponieważ to Eucharystia z kazaniem skierowanym szczególnie do dzieci, animacja muzyczna z wykorzystaniem gitary oraz śpiewu najmłodszych wydawała się być bardzo potrzebna. W ostatnim czasie (jesień 2016) udało się wrócić do tej praktyki. Zespół dziecięco – młodzieżowy wznowił wtedy swoją działalność.

Poza niedzielnymi Mszami św. o godz. 10.00, naszą scholę można usłyszeć w czasie istotnych wydarzeń w życiu parafii. Przykładem może być choćby w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata (26 XI 2016). Zespół pomagał wtedy w prowadzeniu wieczoru uwielbienia. Schola brała także udział w Jubileuszowej Mszy Świętej z okazji 25-lecia ustanowienia parafii (8 grudnia 2016). Na początku stycznia 2017 zespół zaprosił parafian do wspólnego kolędowania.

Próby scholi odbywają się w soboty o godzinie 10.00, w salce w salce duszpasterskiej kościoła. Opiekunem grupy jest ks. Karol Stawowczyk.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież naszej parafii do współpracy. Śpiewając, głosimy chwałę Pana i doznajemy przy tym wiele radości!

opr. P. Wojciechowska
ks. K. Stawowczyk